Het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) is een activiteit van de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond. Deze Stichting is in 1982 opgericht door de bisschop van Roermond. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74912917.

De Stichting heeft een aantal kerndoelen:

– het organiseren van activiteiten rondom huwelijk en gezin

– informatie verstrekken rondom huwelijk en gezin

– fondswerving

– gebed ter ondersteuning van de activiteiten en van de deelnemende verloofden, gehuwden, gezinnen en hun intenties

Het CHG is in 2020 omgevormd van een bisdom-dienst met beroepskrachten naar een echte vrijwilligersorganisatie. Ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Onze vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Onze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers. Wij zijn zeer dankbaar voor de inzet van deze enthousiaste, kundige en gemotiveerde vrijwilligers.

Heb je interesse om zelf ook vrijwilligerswerk bij het CHG te doen en op die manier een bijdrage te leveren aan onze activiteiten? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

ANBI

De Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Periodieke giften geven maximaal fiscaal voordeel.

Het RSIN is 7283465.

Omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen aan onze activiteiten, vragen wij bewust lage bijdragen aan onze deelnemers. Onze activiteiten zijn dus niet kostendekkend. Omdat wij geen subsidie van de overheid krijgen, zijn wij afhankelijk van giften en legaten. Wij zijn onze weldoeners dan ook bijzonder dankbaar voor hun steun!

Bestuur

De bestuursleden zijn benoemd door Mgr. Harrie Smeets, de bisschop van Roermond.

De bestuursleden die zich met tal van vrijwilligers inzetten voor het CHG zijn:

Frank Hage, voorzitter

Gert-Jan Tullemans, vice-voorzitter

Vivi Demandt-Kessels, secretaris

Jan Beurskens, penningmeester

Thea Engels-Reintjes, bestuurslid

Onze vaste adviseur is Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en apostolisch-administrator van het Militair Ordinariaat, die het bestuur met raad en daad terzijde staat.

Vertrouwenspersoon

Mensen die pastoraal werk verrichten, kunnen andere mensen inspireren en motiveren. Helaas worden soms ook grenzen overschreden. Het CHG hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen.

Wie het gevoel heeft dat vrijwilligers van het CHG grenzen overschreden hebben en de sociale veiligheid in gevaar hebben gebracht, kan hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon van het CHG.

De Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag van het CHG is mevrouw Marjo van Helvert-Willeme. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 046- 4854140 of mjfvanhelvert@kpnmail.nl.

Gedragscode pastoraat

Wie pastoraal werkzaam is, moet zich te allen tijde bewust zijn van de verantwoordelijkheden die met dit werk gepaard gaan.

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan is vastgesteld door de bisschoppen van de Nederlandse bisdommen. De Gedragscode Pastoraat geldt ook voor de vrijwilligers van het CHG die met minderjarigen werken.

“De Gedragscode Pastoraat is geen vrijblijvend aanbod”, schrijven de bisschoppen in het voorwoord bij de Gedragscode Pastoraat. “Daarom stellen wij, ieder voor het eigen bisdom, deze Gedragscode Pastoraat vast en schrijven die voor. Daarmee willen wij laten zien dat wij urgeren dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt, meewerken aan het handhaven en bevorderen van de sociale veiligheid in onze Kerk. Ook van onze kant zullen wij ons daarvoor in blijven zetten.”

Iedereen die als vrijwilliger voor het CHG werkt, dient zich te richten naar de Gedragscode Pastoraat. Hierin wordt beschreven wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan. Ook worden concrete normen gesteld en een helder beeld gegeven van gepast en ongepast gedrag.

Lees de Gedragscode Pastoraat (versie april 2018)